Kontext násilných veršů 2/2 – průvodce islámem díl 4. No ratings yet.

V předchozím článku jsem rozebral všechny možné kontexty, ve kterých je možné islám chápat. V tomto článku se podíváme na pozadí konkrétní sůry.

KONTEXT K SŮŘE 9

Sůra 9. byla zjevena v období tažení na Tabuk (kapitola 25. Tabuk), čemuž předcházelo několik událostí (které je možné ověřit v kapitolách Síry 20 – 25). – – Např. muslimové vypálili mešitu i s lidmi uvnitř, jen proto, že s nimi nechtěli vyrazit na válečné tažení proti Byzantské říši.
– Mohamed nařídil zabít Abdullaha bin Sad, za to, že se odklonil od islámu
– muslimové dobili Mekku
– muslimové pobili kmen Chajbar a Mohamed dal příkaz k mučení jejich vůdce

VERŠE SŮRY 9

Celou sůru si je možné přečíst zde: https://www.koranoislamu.cz/sura/9/page/2/
Já tu vypíšu jenom zajímavé verše, které s vědomím historického kontextu dávají větší smysl.

9:1 – Zproštění od Boha a posla Jeho pro ty z modloslužebníků, s nimiž jste uzavřeli úmluvu
9:2 – Pohybujte se volně po zemi po dobu čtyř měsíců a vězte, že nejste schopni uniknout zásahu Božímu a že Bůh zahanbí nevěřící!

9.3 – Provolání od Boha a posla Jeho k lidem v den velké pouti: Bůh a Jeho posel se zříkají závazků vůči modloslužebníkům; jestliže se však kajícně obrátíte, bude to pro vás lepší, jestliže se však odvrátíte zády, vězte, že nejste schopni uniknout zásahu Božímu. A oznam těm, kdož neuvěřili, zvěst radostnou o trestu bolestném!
9:4 – Výjimku tvoří ti modloslužebníci,s nimiž jste uzavřeli úmluvu a kteří vám potom nikterak neškodili a nikomu proti vám nepomáhali. Dodržujte tedy plně vůči nim úmluvu až do vypršení lhůty její, neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou bohabojní.

9:5 – A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.

9:6 – Požádá-li tě některý z modloslužebníků o ochranu,mu ji poskytni – aby mohl slyšet slovo Boží. Potom jej nech dospět do místa pro něj bezpečného; a to je proto, že jsou lidé, kteří nic nevědí.

9:11 – Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, pak se stanou vašimi bratry v náboženství. A My srozumitelně vykládáme znamení pro lid, který je vědoucí.

9:12 – Jestliže však poruší přísahy své poté, co uzavřeli úmluvu, a zaútočí na náboženství vaše, pak bojujte proti vůdcům nevěrectví; a pro ně neplatí žádné přísahy – snad potom přestanou!

9:23 – Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele otce své a bratry své, jestliže je jim nevěrectví milejší než víra. A ti z vás, kdož se s nimi přátelí, jsou nespravedliví!“

9:24 – Rci: „Jsou-li vám vaši otcové, vaši synové, vaši bratři, vaše manželky, váš rod a jmění, které jste získali, a obchod, jehož úpadku se obáváte, a příbytky vaše, v nichž zalíbeni máte, milejší než Bůh a Jeho posel a ti, kdož na cestě Jeho bojují, tedy počkejte, až Bůh přijde se Svým rozhodnutím! A Bůh nevede cestou správnou lid hanebníků.“

9:28 – Vy, kteří věříte! Modloslužebníci jsou věru nečistota! Nechť se tudíž nepřibližují k Posvátné mešitě po tomto roce! A obáváte-li se kvůli tomu nedostatku, pak vás Bůh obohatí ze štědrosti Své, bude-li chtít, a Bůh věru je vševědoucí i moudrý.

9:29 – Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.

9:81 – Ti, kdo zůstali sedět doma, se radují, že za zády posla Božího se neúčastnili boje; nelíbí se jim bojovat majetky a osobami svými na cestě Boží a říkají: „Nevydávejte se do boje ve vedru!“ Rci: „V ohni pekelném bude mnohem horší vedro!“ Kéž by to jen pochopili!

Obhájci často používají jako argument, některý z 11ti veršů z celého koránu, který káže toleranci. Díky kontextu a širšímu pohledu je toto možné snadno vyvrátit, protože víme, že tyto verše byly proneseny v raném období. Naopak ty nenávistné byly “seslány” později, kdy je doprovázely odpovídající činy.

Jako další podpůrný argument pro utvoření obrázku o islámu, se můžeme podívat na skladbu jeho veršů. (dle počtu veršů vztahující se k dané problematice).

349 – nenávist k nemuslimům
180 – násilí a brutalita
69 – pomoc druhým
11 – náboženská tolerance

Tento článek měl za cíl vyvrátit tvrzení, že násilné verše v koránu jsou vytržené z kontextu. Jak se zdá, tak kontext naopak potvrzuje, že verše znamenají přesně to, co se na první pohled zdá.

(Visited 55 times, 1 visits today)

Please rate this

Facebook komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *