Islám je oproti křesťanství jenom pozadu ve vývoji – průvodce islámem díl 5. No ratings yet.

V přechozích článcích jsem vyvrátil mýtus, že v koránu neexistují nenávistné verše, nebo že jsou vytrženy z kontextu.

Dalším častým argumentem obhájců islámu je, že islám není špatný -j enom není oproti křesťanství dostatečně vyvinutý. Ona je to vlastně i částečně pravda. V tomto případě se ale tedy nabízí s pokusy o integraci počkat, až se islám vyvine alespoň na přibližně podobnou úroveň jako křesťanství, protože integrování dvou kultur, které od sebe dělí několik století vývoje je předurčeno k nezdaru.

Na to, až se islám dovyvine, bychom ale mohli čekat velmi dlouho…

Ono to, že je islám “pozadu” má svůj důvod. Na rozdíl od bible, je totiž korán považován za přímá slova Alláha, a dle muslimů je dokonalý, univerzálně platný a neměnný (dodatečné info v samostatném článku o neměnnosti koránu). Nejedná se o žádný výklad, který by se mohl v různých dobách měnit. Alláh zkrátka seslal verše v podobě v jaké jsou, a v takové zůstanou navěky.

Víme, že korán je výchozím pilířem islámu. Také víme, že korán o Mohamedovi mluví jako o dokonalém vzoru pro všechny muslimy. Zároveň víme, že islám vychází z koránu, který je neměnný a ze skutků či slov Mohameda, které už zpětně také nezměníme.
Z toho tedy vychází, že samotný islám je neměnný. A to je důvod proč zůstal a navždy zůstane “zaostalý” jak tvrdí jeho obhájci.

Teoreticky by se islám mohl změnit, kdyby se třeba našly nové dokumenty o Mohamedově životě, a zjistilo se, že všechny stávající byly podvrhnuté. Nebo, že korán, ze kterého nyní všichni vycházejí je falešný. To je ale velmi nepravděpodobné, a otázkou je, zda by se vlastně pořád jednalo o ten samý islám.

Please rate this

Kontext násilných veršů 2/2 – průvodce islámem díl 4. No ratings yet.

V předchozím článku jsem rozebral všechny možné kontexty, ve kterých je možné islám chápat. V tomto článku se podíváme na pozadí konkrétní sůry.

KONTEXT K SŮŘE 9

Sůra 9. byla zjevena v období tažení na Tabuk (kapitola 25. Tabuk), čemuž předcházelo několik událostí (které je možné ověřit v kapitolách Síry 20 – 25). – – Např. muslimové vypálili mešitu i s lidmi uvnitř, jen proto, že s nimi nechtěli vyrazit na válečné tažení proti Byzantské říši.
– Mohamed nařídil zabít Abdullaha bin Sad, za to, že se odklonil od islámu
– muslimové dobili Mekku
– muslimové pobili kmen Chajbar a Mohamed dal příkaz k mučení jejich vůdce

VERŠE SŮRY 9

Celou sůru si je možné přečíst zde: https://www.koranoislamu.cz/sura/9/page/2/
Já tu vypíšu jenom zajímavé verše, které s vědomím historického kontextu dávají větší smysl.

9:1 – Zproštění od Boha a posla Jeho pro ty z modloslužebníků, s nimiž jste uzavřeli úmluvu
9:2 – Pohybujte se volně po zemi po dobu čtyř měsíců a vězte, že nejste schopni uniknout zásahu Božímu a že Bůh zahanbí nevěřící!

9.3 – Provolání od Boha a posla Jeho k lidem v den velké pouti: Bůh a Jeho posel se zříkají závazků vůči modloslužebníkům; jestliže se však kajícně obrátíte, bude to pro vás lepší, jestliže se však odvrátíte zády, vězte, že nejste schopni uniknout zásahu Božímu. A oznam těm, kdož neuvěřili, zvěst radostnou o trestu bolestném!
9:4 – Výjimku tvoří ti modloslužebníci,s nimiž jste uzavřeli úmluvu a kteří vám potom nikterak neškodili a nikomu proti vám nepomáhali. Dodržujte tedy plně vůči nim úmluvu až do vypršení lhůty její, neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou bohabojní.

9:5 – A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.

9:6 – Požádá-li tě některý z modloslužebníků o ochranu,mu ji poskytni – aby mohl slyšet slovo Boží. Potom jej nech dospět do místa pro něj bezpečného; a to je proto, že jsou lidé, kteří nic nevědí.

9:11 – Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, pak se stanou vašimi bratry v náboženství. A My srozumitelně vykládáme znamení pro lid, který je vědoucí.

9:12 – Jestliže však poruší přísahy své poté, co uzavřeli úmluvu, a zaútočí na náboženství vaše, pak bojujte proti vůdcům nevěrectví; a pro ně neplatí žádné přísahy – snad potom přestanou!

9:23 – Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele otce své a bratry své, jestliže je jim nevěrectví milejší než víra. A ti z vás, kdož se s nimi přátelí, jsou nespravedliví!“

9:24 – Rci: „Jsou-li vám vaši otcové, vaši synové, vaši bratři, vaše manželky, váš rod a jmění, které jste získali, a obchod, jehož úpadku se obáváte, a příbytky vaše, v nichž zalíbeni máte, milejší než Bůh a Jeho posel a ti, kdož na cestě Jeho bojují, tedy počkejte, až Bůh přijde se Svým rozhodnutím! A Bůh nevede cestou správnou lid hanebníků.“

9:28 – Vy, kteří věříte! Modloslužebníci jsou věru nečistota! Nechť se tudíž nepřibližují k Posvátné mešitě po tomto roce! A obáváte-li se kvůli tomu nedostatku, pak vás Bůh obohatí ze štědrosti Své, bude-li chtít, a Bůh věru je vševědoucí i moudrý.

9:29 – Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.

9:81 – Ti, kdo zůstali sedět doma, se radují, že za zády posla Božího se neúčastnili boje; nelíbí se jim bojovat majetky a osobami svými na cestě Boží a říkají: „Nevydávejte se do boje ve vedru!“ Rci: „V ohni pekelném bude mnohem horší vedro!“ Kéž by to jen pochopili!

Obhájci často používají jako argument, některý z 11ti veršů z celého koránu, který káže toleranci. Díky kontextu a širšímu pohledu je toto možné snadno vyvrátit, protože víme, že tyto verše byly proneseny v raném období. Naopak ty nenávistné byly “seslány” později, kdy je doprovázely odpovídající činy.

Jako další podpůrný argument pro utvoření obrázku o islámu, se můžeme podívat na skladbu jeho veršů. (dle počtu veršů vztahující se k dané problematice).

349 – nenávist k nemuslimům
180 – násilí a brutalita
69 – pomoc druhým
11 – náboženská tolerance

Tento článek měl za cíl vyvrátit tvrzení, že násilné verše v koránu jsou vytržené z kontextu. Jak se zdá, tak kontext naopak potvrzuje, že verše znamenají přesně to, co se na první pohled zdá.

Please rate this

Kontext násilných veršů 1/2 – průvodce islámem díl 4. 5/5 (1)

GEOGRAFICKÝ KONTEXT

Za prvních 100 let existence se islám rozšířil z ničeho po celém blízkém východě a severní africe. Nikdo nepopírá (včetně obhájců), že probíhala celá řada válek mezi muslimy a nemuslimy. Obhájci však tvrdí, že muslimové bojovali jenom v sebeobraně. O tom, jak pravděpodobné je, že někdo v sebeobraně během 100 let dobije značnou část světa ať si udělá každý názor sám.
(Zeleně = muslimové)

STATISTICKÝ KONTEXT

Pro lepší pochopení pravého smyslu koránu a islámu může pomoci i statistický kontext. Zatímco v Mekánském koránu je proti-židovských textů velmi málo, tak v tom Medínském jich je více než 2x tolik co v Main Kampfu.

HISTORICKÝ KONTEXT

Nejprve je nutné pochopit, že korán (a tedy i islám), se utvářel ve dvou různých období, přičemž obsah se od sebe zásadním způsobím liší.

Mekánské období – To bylo v počátcích islámu. Za 13 let co Mohamed šířil islám mírovou cestou získal přibližně 150 následovníků. V tomto období byly „seslány“ všechny verše o toleranci a míru. Je zajímavé, že obhájci, kteří tvrdí, že pozdější násilné verše je nutné chápat v širším kontextu, často předkládají dřívější (Mekánské) verše jako argumenty.
Tvrdit, že předchozí verš vyvracuje verš pozdější jednak nedává logický smysl, druhak se k tomu vyjadřuje přímo korán.

2:106 – Kdykoliv zrušíme verš nějaký či dáme ti naň zapomenout, přineseme jiný, lepší anebo podobný. Což nevíš, že Bůh je všech věcí mocen?
16:101 – A když zaměníme jeden verš veršem jiným – a Bůh nejlépe zná to, co sesílá – říkají: „Ty si to vymýšlíš!“ Však většina z nich nic neví!

Medínské období – v tomto období již nenajdeme žádné tolerantní verše, a začínají vznikat ty “problematické”. Tomu i odpovídají činy, které se děly. V tomto období začali muslimové přepadávat obchodní karavany, plenit vesnice a „nabízet“ lidem islám cestou meče (lidé mohli buď přijmout islám nebo zemřít). Muslimové hromadně popravovali zajatce, či je mučili viz. předchozí článek o Mohamedovi. O činech Mohameda v medínském období se můžeme dočíst v síře cca od kapitoly 11. nebo v mém výpisku.

LINGVISTICKÝ KONTEXT

V problematických verších je většinou mluveno paušálně o bezvěrcích či modloslužebnících. Jsou používány věty typu “zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete”. Přičemž obhájci sice tvrdí, že toto se vztahuje pouze na pár konkrétních lidí, kteří zradili Mohameda, nicméně určitě by bylo možné použít mnoho jiných vyjádření, např. “zabíjejte zrádce, kdekoliv je najdete”.

Při širším pohledu tedy do sebe vše zapadá, a mě to vychází zhruba následovně:
Mohamed začal kázat islám a z pragmatických důvodů byl z počátku tolerantní a mírumulovný. To si můžeme potvrdit v ranných kapitolách Síry (1 – 10) a odpovídá tomu i statistika Mekánského koránu. Během této doby se islám nijak nerozšířil.
Po odchodu do Medíny začal Mohamed přepadávat obchodní karavany a postupně budovat armádu a získávat více lidí na svoji stranu. Začíná vznikat Medínská část koránu, u které statiscký rozbor ukazuje enormní nárůst nenávistných veršů vůči židům. Islám se v tomto období také velmi rychle rozšiřuje do všech stran.
Následkem válek a násilného konvertování k islámu, se během 100 let islám rozšířil na značnou část světa.

V dalším článku rozebere kontext jedné z problematických sůr.

Please rate this

Mýtus o příkladném Mohamedovi – průvodce islámem díl 3. No ratings yet.

Jak jsem psal prvním díle – z čeho vychází islám, tak ústřední postavou kolem, které se celý islám točí je Mohamed, proto mu budu věnovat většinu pozornosti. Pro islám je Mohamed něco jako Bůh, Ježíš a desatero dohromady. I přesto, že v islámu jsou také 3 hlavní body (Alláh, korán, Mohamed), tak Mohamed je z nich naprosto nejdůležitější. Proč? Protože jediným zdrojem Alláhových přikázání je korán. A jediným zdrojem koránu je Mohamed. Takže lze říci, že celý islám vlastně stojí jenom na Mohamedovi a důvěře v něj.

Nejautentičtější zdroj o životu Mohameda je Síra (SIRAT RASUL ALAH). Kterou si je možné přečíst online i v češtině – např. zde: http://web.archive.org/web/20131028082212/http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/sirat-rasoul-allah-zivot-proroka-mohameda pravdivost informací si je možné ověřit napříč internetem.

Běžná představa je, že Mohamed byl něco jako Ježíš, tedy opravdu příkladný člověk. Opak je ale pravdou.

Tak například Mohamed schvaloval přepadávání obchodních karvan, a to dokonce při posvátném svátku Ramadánu. Z kořisti muslimů si pak bral 20% podíl. (viz. kapitola 12. První karavana).

“Nevěřící všeho druhu mají být z přátelství muslimů vyloučeni“. Pokud to neuděláte, budou na zemi pochybnosti a velká zkaženost”. Takto tolerantní slova pronášel Mohamed v kapitole 13. Badr.

V kapitole 18. Banu Kurajza, se zase dočteme o tom, že Mohamed nechal popravit 700 – 900 lidí z kmenu Banu Kurajza, kteří se mu vzdali.

Kapitola 19. Chajbar, je obvzláště výživná a dozvíme se v ní, jak probíhalo ono mírumilovné konvertování k Islámu, které spočívalo v tom, že Mohamed s armádou dorazili k určité vesnici, a nabídli jim islám po dobrém.
Dále se pak píše “Aláhův prorok nenapadl Chajbar až do dalšího rána; pokud slyšel volání k modlitbě, neprovedl by útok, pokud ho ale nezaslechl, zaútočil.”
– výběr byl tedy jednoduchý. Přijmout islám nebo zemřít.

Dále Mohamed dal příkaz k mučení a následnému zabití zajatce, protože nechtěl sdělit, kde ukryl poklad – tento případ je velmi důležitý zejména pro ty, kteří věří různým vykonstruovaným obhajobám, že muslimové všechny útoky prováděli vlastně v sebeobraně. Pro tuto skupinu jsem připravil detailní článek.

V kapitole 25. Tabuk, se dozvíme, že Mohamed nevraždil jenom bezvěrce, ale dokonce i muslimy, kteří nebyli tak radikální jako on.

Toto je jenom velmi stručný výpis několika zajímavých momentů v Mohamedově životě. Pro to, abych vyvrátil tvrzení, že Mohamed byl dobrý člověk, natož příkladný či morální vzor společnosti je to myslím dostačující.

Pro koho to není dostačující, a pořád si myslí, že Mohamed byl nejmírumilovnější člověk na světě, jsem udělal výpis z života Mohameda, kdo mi nevěří si může jednotlivá tvrzení ověřit v originálu, popř. si ho přečíst celý (zas tak dlouhé to není).

V následujícím článku se zaměřím na několik nenávistných veršů z Koránu a zasadím je do širšího kontextu.

Please rate this

Mýtus o 100% sluníčkovém koránu – průvodce islámem díl 2. No ratings yet.

Existují lidé, kteří si myslí, že islám je 100% sluníčkový, a že celý korán je jenom o míru a lásce. Tvrdí, že mírně řečeno „problematické“ verše jsou výmysl, dezinformace, fake news a tak dále.

Prvním krokem je tedy uvědomit si, že nehledě na jejich kontext, je „problematických“ veršů v koránu celá řada.

Autentičnost veršů je možné snadno ověřit např. zadáním “9:29 korán“ do googlu. Okamžitě vyskočí celá řada odkazů, na weby kde je korán k přečtení online. Další možnost je zadat třeba „quaran online„, kde opět vyskočí hromada stránek v angličtině.

Teď již k samotným veršům.

9:29 – Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.

3:28 – Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný.

33:64 – Bůh dozajista proklel nevěřící a připravil pro ně plamen šlehající,

33:73 – Bůh potrestá pokrytce, muže i ženy, a modloslužebníky a modloslužebnice, ale přijme pokání věřících mužů a věřících žen, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.

2:193 – A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu. Jestliže však přestanou, pak skončete nepřátelství, ale ne proti nespravedlivým.

9:5 – Až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.

9:39 – Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit, neboť Bůh je věru mocný nad každou věcí.

Toto je jenom velmi stručný výčet problematických veršů. Více veršů si je možné přečíst např. zde.

Lze samozřejmě namítat, že verše je nutné vnímat v kontextu. Nicméně mýtus, že nic takového v koránu neexistuje je myslím spolehlivě vyvrácen.

Na kontext jednotlivých veršů se zaměřím v jednom z příštích textů. Nicméně v následujícím textu se budu věnovat Mohamedovi.

Please rate this

Z čeho vychází islám – průvodce islámem díl 1. No ratings yet.

Z čeho vychází Islám

Asi každý zná Korán, nicméně to je jenom shluk neuspořádaných veršů, které by se bez dalších materiálů daly jen velmi těžko interpretovat.
Kromě Koránu vychází Islám ze slov a činů Mohameda, kterého muslimové považují za posledního božího proroka, a zároveň jediný dokonalý vzor morálky a ctnosti.

Pro pochopení islámu je tedy důležité si uvědomit, že jejich pohled na morálku je jiný než ten náš, protože vychází z jiného zdroje. Zatímco v naší kultuře je tak nějak zakořeněno (i pro nekřesťany), že správné je to, co je v desateru, tak pro islám je určující zdroj morálky a správnosti to, co řekl nebo udělal Mohamed. Nejautentičtějším zdrojem o životě Mohameda je tzv. Síra, což je v podstatě jeho životopis.
Dalšími zdroji jsou Hadísy, což jsou texty nejrůznějších muslimských učenců o Mohamedovi, nicméně jejich autentičnost je často samotnými muslimy rozporována, takže se v pozdější argumentaci zaměřím hlavně na Korán a Síru, které nikdo nerozporuje.

Ve své argumentaci se budu postupně posouvat od pohledu toho nejnajivnějšího sluníčkáře, po nejzatvrzelejšího xenofoba.

V prvním článku se pokusím vyvrátit mýtus o tom, že korán je 100% sluníčková četba.

Please rate this

Průvodce islámem – úvod No ratings yet.

Z celé řady diskuzí, kterých jsem se účastnil jsem zjistil, že drtivá většina lidí, kteří se k tématu vyjadřují ví o islámu asi tolik, jako já o medicíně. To jim ale nijak nebrání o tom mít na problematiku naprosto pevný názor, za který se jsou schopni do krve bít – a to jak v případě zastánců, tak odpůrců.

V diskuzích se vyskytují 2 typy lidí.

 1. Neví lautr nic a ani nejsou ochotni si cokoliv zjišťovat – o to pevnější názory však mají
  Typický argument obhájců „mám kamaráda muslima, a proto naprosto jistě vím, že islám je vpoho“.
  Typický argument kritiků „viděl jsem na YT video jak vousatý chlap někomu usekl hlavu = islám je naprosto nezpochybnitelně špatný“.
  To jestli se z takovéhleho člověka stane doživotní sluníčko nebo naopak islamobijec, pak v principu závisí jenom na tom, jestli jako první měl kamaráda muslima, nebo viděl řezání hlav. První dojem zde hraje absolutní roli.Každý si může svoji „odolnost“ vůči prvnímu dojmu vyzkoušet sám na sobě na následujícím příkladu.
  Co si myslíte o Frantovi, který je inteligentní a sobecký?
  A co o Pepovi, který je sobecký a inteligentní?Myslím, že většina lidí tak nějak podvědomě, i při takto očividném testu bude považovat Frantu za spíše klaďáka a Pepu spíše jako záporáka.
 2. Mají dopředu daný názor a ten se snaží legitimitovat
  Jedná se o lidi z první skupiny, kteří jenom nechtějí v diskuzi vypadat jak úplní blbci, tak si najdou alespoň nějaké základní informace. Typicky zadáním “argumenty proti islámu” v případě odpůrců nebo “argumenty pro islám” v případě obhájců.“. Následně si třeba najdou nějakého „odborníka“, na kterého se pak všude odkazují. Přičemž to jestli daný odborník je demagog nebo opravdový odborník je pak měřeno mírou názorové korelace.

 3. Informace hledají, protože se chtějí dobrat pravdy, nikoliv proto aby se utvrdili ve svém názoru
  Tito pak naráží na problém toho, že informací je strašně moc, a aby se tím člověk nějak probral musí tomu věnovat ohromnou spoustu času, který většina nemá.

Rozhodl jsem se tedy napsat takového stručného průvodce islámem, kde se pokusím co nejkratší cestou dobrat k tomu, kde pravda leží. Průvodce je určen zejména pro skupinu 3 a dle míry názorové zabedněnosti částečně i pro 2.

Proč o islámu píšu zrovna já? Jsem snad odborník na islám? – No jsem odborník v tom smyslu, že umím číst a chápat text, a zároveň jsem nějaký ten čas tomu věnoval.  K tomu abych pochopil co se píše v knížce o pejskovi a kočičce nepotřebuji interpretaci odborníka na Čapka. Stejně tak nepotřebuji interpretaci islamologa k tomu, abych pochopil co se píše třeba Mohamedově životopisu a myslím, že to nepotřebuji ani kdokoliv jiný s IQ nad 80.

Obecně nejsem zastánce odvolávání se na „odborníky“, protože téměř na veškerou problematiku existují odborníci se zcela protichůdnými názory. Odborníci jsou pak využíváni jenom k legitimizaci toho, či ono názoru – „Ale odborníci říkali to a tamto..“.

Samozřejmě nikdo nemá čas a prostředky dělat si svoje vlastní výzkumy a analýzy. Jsem ale zastáncem toho, že od odborníků bycho neměli přejímat závěry, které přináší, ale pouze fakta, která dávají na stůl a následné závěry si udělat sami.  Proto se  v mém průvodci budu primárně zabývat danými fakty, a závěry z toho ať si primárně udělá každý sám.

Please rate this